תלמידי רשת הת"תים של חסידי ערלוי ציינו מלאות 150 שנה להסתלקותו של מרן החתם סופר זי"ע

ממשיכים במורשת

כינוס תלמידי רשת התתי"ם 'כתב סופר' דחסידי ערלוי בארה"ק לרגל מלאות מאה וחמישים שנה להסתלקות מרנא ה'כתב סופר' זי"ע בראשות כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א
כ״ג בטבת ה׳תשפ״ב
18:50
גלריה נרחבת
באדיבות המצלם

יוחנן צוקרמן

מאה וחמישים שנה מלאו השבוע להסתלקותו של מרנא ורבנא שר צבא ה’ ולוחם מלחמות ה’ הגה”ק בעל ה”כתב סופר” זי”ע גאב”ד פרשבורג, לרגל יומא דהילולא קדישא התקיים השבוע כינוס כללי של תלמידי רשת תלמודי התורה “כתב סופר” ערלוי בירושלים בני ברק בביתר עילית ובאלעד, אשר מונים יחדיו כאלף וחמש מאות ילדי חמד בלעה”ר. פיאר את הכינוס השתתפות כ”ק מרן אדמו”ר מערלוי שליט”א נשיא רשת תלמודי התורה ממשיך שושלתא דדהבא.

קדמה לכינוס זה הכנה דרבה בהשקעה מיוחדת על ידי התלמידים די בכל אתר ואתר, כל כיתה לפי רמתה, אם בלימוד שעות ברציפות, אם בשינון משניות או דפי גמרא בעל פה, ואם בהתחזקות במידות ובשאר מעלות טובות, לטובת הנשמה הטהורה אשר תלמודי התורה נושאים את שמו הטהור.

לקראת ההילולא קדישא, יו”ל על ידי הנהלת המוסדות שני סוגי עלונים מותאמים במיוחד לילדי החמד, שלושה עלונים בשם ‘ידידיה’ בהם תוארו בארוכה קורות חייו ופעלו של הכתב סופר, בשילוב אמרות חיים ודברי תורה משמו, וכן יצא לאור סדרה בת תשעה עלונים קצרים יותר אשר בכל עלון התמקדו בנושא מסוים אודות בעל ההילולא קדישא. התלמידים התבקשו לשנן את החומר ולהתכונן לכינוס הגדול.

הכינוס הגדול לכיתות ד’-ט’ אשר מונים קרוב ל800 ילדים בליעה”ר, נועד ליום ראשון השבוע פרשת שמות י”א טבת יום הראשון של ימי השובבי”ם והתקיים באודיטוריום העירוני של עיריית ביתר, בסיועו של ראש העירייה הרב מאיר רובינשטיין הי”ו, כאשר האולם היה מסודר בסדר מופתי, כל תלמיד קיבל מראש כרטיס בו סומן מקום ישיבתו המדויק, כל כיתה עם המחנך להצלחת כבוד המעמד הגדול.

פתיחת המעמד המרומם בשיר מיוחד בחרוזים בו תואר בארוכה הזכיה הנשגבה שזכו התלמידים, להסתופף בצילו של מקום חינוך הנושא את שמו של מרן ה”כתב סופר” ומיוסד על פי דרכם ומורשתם של מרנן ורבנן שלשלת בית הסופר, בתפילה ותחינה שלא ייבש המעיין ולא יקוץ האילן כלשון קדשו של מרן ה”חתם סופר” זי”ע.

בהתרגשות של קדושה, קידמו התלמידים את פני קדשו של כ”ק מרן אדמו”ר שליט”א בבואו לפאר את המעמד בנוכחותו. בשלב זו חולקו לתלמידים פרקי משניות. כל תלמיד קיבל פרק משניות אותו למדו בשעת מעשה ותיכף ומיד נערך סיום ששת סדרי המשנה, כאשר קדיש הגדול נאמר ע”י הגה”צ רב דחסידי ערלוי בביתר שליט”א.

באמירת פרקי תהלים כובד הגה”צ ראש ישיבת ערלוי שליט”א, כאשר עם סיום אמירת התהלים פרצה מפי כל שירה סוחפת ומרגשת במיוחד בניגון לא ימושו מפיך ומפי זרעך.

הרב ישראל גליק הי”ו משגיח רוחני בת”ת “כתב סופר” ערלוי בירושלים עיה”ק נשא דברי ברכה, בדבריו הזכיר את הכתב סופר על יומא דהילולא דמשה רעיא מהימנא ז’ אדר, אשר עליו נאמר כי יום שמחה הוא וכלשון הגמרא ולא היה יודע שבאותו יום מת משה ובאותו יום נולד משה, וזאת מחמת שכאשר משה רבינו עלה למרום החלה אז בריה חדשה כי מאז ואילך היה עומד ומשפיע ממעל על כלל ישראל, ובוודאי שגם הכתב סופר כן אף הוא עצמו עומד ומשמש כמליץ יושר על התלמידים היקרים הלומדים במוסדות הנושאים את שמו הקדוש.

הרה”צ רבי שלום צבי סופר שליט”א בן כ”ק מרן אדמו”ר שליט”א ורב ביהמ”ד דחסידי ערלוי בשכונת עזרת תורה ירושלים נשא דברי ברכה, בדבריו הסביר כי כלל ישראל אמרו אתמול חזק חזק ונתחזק על סיום ספר בראשית למרות שאין בו הרבה מצוות, אבל זה חומש בפני עצמו כי מעשי אבות סימן לבנים ומעשי האבות הם הכנה למצוות ומעשים טובים שבחומשים הבאים, וממילא גם מעשי הכתב סופר סימן הם לנו להוסיף ולהתקרב למעשיהם ולדבוק בדרכיהם.

דברי ברכה קצרים נשא מרא דאתרא של העיר ביתר הגאון רבי חיים ווייס שליט”א, אשר העלה ברוב רגש את זכרו הבהיר של מרן הגה”ק ה”אמרי סופר” זי”ע אשר היה לפיד האש שהעביר את השרף שבערי הונגריה לדורות הבאים, ובפרט את  עקרון ההיפרדות מדרכי הרחוב אשר מכך עלינו ללמוד מדרכו של הכתב סופר שפעל ועשה כה רבות להיפרד מהניאולוגים ולהקים קהילות נפרדות, וזהו הלימוד שעלינו ללמוד מדרכיו, ובפרט שאנו זוכים להמשיך ולהידבק בממשיך השושלת כ”ק מרן אדמו”ר שליט”א המוסיף ומדריכנו בדרכי אבות לשם ולתפארת.

בין פרק לפרק הנעימו התלמידים בשירת ניגוני רגש לכבודו של יום.

הס הושלך בקהל עת זכו לשמוע דברות קודש מכ”ק מרן אדמו”ר שליט”א, [ראה מסגרת] בדבריו הרחיב בגודל החיוב המוטל על תלמידי הכתב סופר להיות מושלמים במידותיהם, ומי שאינו מתנהג במידות טובות אינו ראוי לקרוא לעצמו תלמיד במקום תורה הנושא את שמו של הכתב סופר, כ”ק מרן אדמו”ר שליט”א הדגיש כי יודע ומכיר הוא אנשים רבים אשר בילדותם התנהגו שלא כדבעי בנידון זה, ולא עלינו התחרטו ביותר על כך, והסביר לתלמידים כי מן הראוי שכל תלמיד יקבל על עצמו מהיום והלאה להתנהג במידות טובות בדרכו של הכתב סופר.

ואכן, עם סיום משא הקודש, פתחו התלמידים בשירת וכולם מקבלים עליהם עול מלכות שמים, כאשר הם מקבלים על עצמם לציית להוראתו של כ”ק מרן אדמו”ר שליט”א.

בצאת כ”ק מרן אדמו”ר שליט”א את האולם, התעכב קמעה ע”י המיצג המיוחד שהוכן לקראת האירוע, דמוי מקום חלקת מחוקק ספון ציון קדשו של מרן הכתב סופר זי”ע, בגודל טבעי. כ”ק מרן אדמו”ר שליט”א הביע את התרגשותו למראה התלמידים שעמדו סביב המיצג הדליקו נרות ברוב רגש לטובת הנשמה, והניחו קויטלעך בדחילו ורחימו במקום, קויטלעך אלו נשלחו עם העסקן הנמרץ הרב אהרן יהודה אבלס הי”ו מנכ”ל רשת התתי”ם להניחם על הציון הקדוש בו ביום בעצם יומא דהילולא קדישא.

כאן נשמעו ברוב קשב דבריו של מגיד המישרים הנודע הרב שלמה מילר שליט”א, אשר ריתק את התלמידים בהתלהבות עצומה אודות גודל הזכיה שהינם זוכים ללמוד בתלמוד תורה הנושא את שמו הטהור של ה”כתב סופר”, ואשר בוודאי זוכים הם לסייעתא דשמיא מיוחדת הן בלימודיהם והן בהתנהגותם בזכותו של אותו צדיק אשר רוחו הטהורה חופפת עליהם יחד עם רוחם של אבותיו ורבותיו הקדושים שרפי מעלה.

לקראת סיום, נערך מבחן פומבי מיוחד בין כל התלמידים אודות תולדות חייו של מרן בעל ההילולא, המבחן נערך בצורה חווייתית באמצעות קליקרים, כאשר התלמידים אכן הוכיחו ידיעות מקיפות בשליטה מיוחדת בחומר המרתק שהוצג בפניהם מראש, תולדות חייו ומורשתו לדור ולדורות. התלמידים המצטיינים זכו בפרסי עידוד יקרים, ספרי בית הסופרים לדורותיהם בהוצאות חדשות ומפוארות.

בסיום הכנס הובעה הערכה מיוחדת לילדי החמד אשר התנהגו בדרך ארץ מופלגת בכל השעות הארוכות בו התקיים הכינוס, אשר כל רואיהם יכירום כי תלמידי “כתב סופר” הינם.

כל מה שחדש
חפש...
Generic filters

צ׳אט עדכונים וחדשות