בואו חשבון 2

כמה מן הקוראים בקשו מאיתנו לעדכן את תוצאות חישוב המנדטים בבחירות האחרונות דבר שריתק וסקרן את כולם ומפאת קוצר הזמן לא הצלחנו לשבצם בעיתון האחרון שם הופיעו נתונים לא סופיים. אז הרי לכם המספרים והתוצאות:
כ״א בשבט ה׳תשע״ג
23:18

כמה מן הקוראים בקשו מאיתנו לעדכן את תוצאות חישוב המנדטים בבחירות האחרונות דבר שריתק וסקרן את כולם ומפאת קוצר הזמן לא הצלחנו לשבצם בעיתון האחרון שם הופיעו נתונים לא סופיים. אז הרי לכם המספרים והתוצאות:

מס’ הקולות הכשרים:3,793.293 

אחוז החסימה(שתי אחוז מאלו הקולות):75,865.92

מס’ הקולות של המפלגות שעברו את אחוז החסימה:3,523,702

המודד למנדט(התוצאה האחרונה חלקי 120): 29,364

המפלגות שקבלו תוספת מנדט: יהדות התורה הליכוד הבית היהודי ולפיד

ביום שלישי הבא: ישיבת הפתיחה של הכנסת ה19

למעלה מ – 50 ח”כים חדשים יחנכו עם בני משפחותיהם את הצטרפותם לכנסת. מה הם יקבלו בתמורה? ומהם חובותיהם של חברי הכנסת? על הכל בכתבה שלפנינו.

זכויות? לא הרבה..

תמורת עבודתו ה”רבה והמסורה” בזיגזוגים הפוליטיים בהתאם לאינטרס שלו (לא מדובר בחכי”ם החרדים אשר לצערינו הם עדיין מיעוט ..) מקבל הח”כ סך זעום של 30,000 ₪. בנוסף, עוזר פרלמנטרי ממומן, רכב שרד שישתדרג במשך הזמן וכמובן נהג צמוד.

חבר הכנסת זכאי, בהתאם להחלטות ועדת הכנסת, לקבל שירותי תקשורת ועיתונים ופטור מתשלום עבור משלוח דברי דואר. חבר הכנסת זכאי לקבל חינם את פרסומי הממשלה.

החוק מגדיר זכויות נוספות של חבר הכנסת ובהן, הזכות לחופש התנועה בתחום המדינה ללא הגבלות, הזכות ליציאה לחוץ-לארץ וכן זכותו של חבר הכנסת להשתתפות המדינה בהוצאותיו המשפטיות, שנגרמו בשל הליך משפטי הנוגע למעשה שעשה במסגרת מילוי תפקידו כחבר הכנסת.

לחברי הכנסת עומדת חסינות במילוי תפקידם. זוהי חסינות מהותית, הפוטרת את חבר הכנסת מאחריות פלילית או אזרחית בשל פעילות שביצע בעת מילוי תפקידו או למען מילוי תפקידו. החוק גם קובע כי חבר הכנסת פטור ממתן עדות על דבר שנודע לו עקב מילוי תפקידו כחבר הכנסת.

לחבר הכנסת אסור לעסוק בעיסוק נוסף, למעט עיסוק בהתנדבות וללא תמורה. כמו כן, נאסר על חבר הכנסת לכהן כנבחר בגוף ציבורי. חבר הכנסת נדרש להגיש הצהרת הון, כפי שקובעים כללי האתיקה לחברי הכנסת.

ועדת האתיקה

ועדת האתיקה של הכנסת פועלת מכוח חוק חסינות חברי הכנסת. הוועדה מוסמכת לשפוט את חברי הכנסת בשל הפרת כללי האתיקה של הכנסת, בשל עיסוק חבר הכנסת בתחום נוסף שלא כדין או בשל כהונתו כנבחר בגוף ציבורי.

כללי האתיקה מחייבים את חבר הכנסת להקדיש למילוי תפקידו, את כל הזמן הדרוש לכך, לשמור על כבוד הכנסת וכבוד חבריה. לנהוג בדרך ההולמת את מעמדו ואת חובותיו כחבר הכנסת ולהימנע משימוש בלתי ראוי בחסינויותיו. כללי האתיקה אוסרים על חבר הכנסת לקבל הנאה חומרית בעד מעשה שעשה בתפקידו או במעמדו כחבר הכנסת ולפעול תוך ניגוד עניינים בין תפקידו כחבר הכנסת לבין עניינו האישי.

כמובן שכללים אלו כוללים רק את אותם כללים עליהם מחליטים חברי הועדה על פי השתייכותם הפוליטית..

מתוקף סמכותה ועדת האתיקה רשאית להטיל על חבר הכנסת סנקציות שונות: הערה, אזהרה, נזיפה ונזיפה חמורה. כמו כן, היא רשאית לקבוע סנקציות אשר לפעילותו של חבר הכנסת, כגון הרחקה מישיבות הכנסת לתקופה שאינה עולה על חצי שנה, שלילת רשות דיבור במליאה או בוועדות הכנסת ל-10 ישיבות ואיסור הגשת הצעות חוק והצעות לסדר-היום. ואולם, ועדת האתיקה אינה רשאית להגביל את זכות ההצבעה של חבר הכנסת.

בשל היעדרויות מרובות מישיבות הכנסת ללא הצדקה סבירה, או בשל עיסוקו בעיסוק נוסף שלא כדין, או בשל כהונתו כנבחר בגוף ציבורי רשאית ועדת האתיקה גם לשלול מחבר הכנסת שכר ותשלומים.

כל מה שחדש
חפש...
Generic filters

צ׳אט עדכונים וחדשות